• דף הבית
  • >
  • מידע כללי
  • >
  • תקנון מועדון הלקוחות

תקנון מועדון הלקוחות

תקנון מועדון לקוחות

 ZER4U Club

1.       כללי

א.      תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות של רשת ZER4U (להלן: המועדון), המופעל על ידי חברת זר.פור.יו (2000) בע"מ (להלן: החברה).

ב.      בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר עם המועדון או החברות בו, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.

ג.        תנאי תקנון זה מנוסחים בלשון זכר אך מיועדים ומופנים אל גברים ולנשים כאחד.

ד.      תקנון זה יוצג באתר האינטרנט של החברה, בכתובת האתר: http://www.zer4u.co.il .

ה.      המצטרף למועדון מקבל על עצמו, את הוראות תקנון זה במלואן ללא סייג, לרבות כל שינוי שיחול בהן בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, ומתחייב לנהוג על פיהן במשך כל תקופת חברותו במועדון.

2.       הגדרות

"אמצעי התקשרות"

כמפורט בסעיף 9 לתקנון.

"אמצעי תשלום"

מזומן או כרטיס אשראי. מובהר כי לא יתקבל תשלום בכל אמצעי תשלום אחר, כגון המחאה, כרטיס מתנה וכיוצא באלה.

"דבר פרסומת"

כפי שמוגדר בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982, בסעיף 30: "מסר המופץ באופן מסחרי, שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת וכן מסר המופץ לציבור הרחב שמטרתו בקשת תרומה או תעמולה".

"דמי חבר"

סכום כספי שייגבה על ידי החברה בעת הרישום למועדון הלקוחות ועבור החברות בו, בסך של 40 ₪ (ארבעים שקלים חדשים), כולל מע"מ.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את גובה דמי החבר או לבטלם, וכן לגבות דמי חידוש, לשנותם או לבטלם - הכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לפרסום הודעה מתאימה מראש לחברי המועדון ופרסום בחנויות החברה.

"חבר מועדון"

מי שעומד בהוראות סעיף 3 לתקנון זה.

"חנות החברה"

סניף מתוך 30 סניפי החברה הממוקמים בפריסה ארצית, כפי שמופיעים באתר החברה.

"טופס בקשת הצטרפות"

טופס שנדרש למלא כל המבקש להצטרף למועדון הלקוחות, ומכיל את הפרטים הבאים: שם מלא, מין, מצב משפחתי, תאריך לידה, מספר ת.ז., מספר טלפון נייד, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מגורים וכן 4 תאריכים חשובים.

"מאגר מידע"

אוסף נתוני המידע של חברי המועדון המוחזק על ידי החברה בכתב או באמצעי מגנטי או אופטי. מספר מאגר המידע הרשום של החברה: 151214.

"מועד ההצטרפות"

המועד בו השלים החבר את התנאים המוגדרים בסעיף 3(א) לתקנון זה.

"תאריך חשוב"

תאריך שמילא חבר המועדון בטופס ההצטרפות המסמל יום מיוחד עבורו, כגון יום הולדת, יום נישואים או כל מועד אחד שאותו מבקש חבר המועדון לחגוג.

3.       חברות במועדון

א.      זכאות להצטרף למועדון כפופה לקיום התנאים הבאים במצטבר:

(1)     אדם פרטי בגיל 16 ומעלה שאינו לקוח עסקי;

(2)     שילם את דמי החבר במלואם;

(3)     מילא טופס בקשת הצטרפות למועדון;

(4)     אישר בכתב בטופס בקשת ההצטרפות למועדון את האמור בסעיף 8 לתקנון זה;

(5)     עומד בתנאי תקנון זה למשך תקופת החברות.

ב.      הצטרפות למועדון תתאפשר בחנות מחנויות החברה, במשרדי החברה, במוקד הטלפוני של החברה או באתר האינטרנט. בהתאם, דמי החבר ייגבו מחבר המועדון בחנות בה נרשם, במשרדי החברה, טלפונית (ככל שביקש החבר) או באתר האינטרנט.

ג.        הצטרפותו של אדם כאמור למועדון הלקוחות תאושר או תידחה בהתאם לשיקול דעתה של החברה.

ד.      ככל שיידרש על פי דין, יישמרו פרטיהם האישיים של חברי המועדון על ידי החברה במאגר הרשום על שמה, כמפורט בסעיף 8 לתקנון זה.

ה.      החברות במועדון הינה אישית ומוגבלת, אינה ניתנת להעברה לצדדים שלישיים או לשימוש על ידי צדדים שלישיים, ללא אישור מאת החברה בכתב.

ו.        החברות במועדון ניתנת למימוש בכל אחת מחנויות החברה ובאתר.

4.       תוקף החברות במועדון

א.      תוקף החברות במועדון הינו החל ממועד ההצטרפות, בכפוף לעמידה בתנאי סעיף 3 לעיל, ועד אשר תסתיים החברות כאמור להלן.

ב.      החברות במועדון עשויה להסתיים בקרות אחד מן המצבים הבאים:

(1)     בכל עת, על ידי חבר מועדון בכפוף למשלוח הודעה בכתב לחברה לסיום החברות או באמצעות פניה למוקד שירות הלקוחות של החברה. בקשה זו תכיל את הפרטים הבאים: שם החבר, מספר ת.ז. ומספר טלפון נייד. באחריות חבר המועדון לוודא עם שירות הלקוחות, בשעות פעילות שירות הלקוחות, את קבלת ההודעה כאמור ע"י החברה;

(2)     החברה הודיעה בכתב על כוונתה להפסיק את פעילות המועדון בהודעה מראש בת 30 יום ובכתב. הודעה כאמור תשלח לחברי המועדון, תפורסם באתר ובחנויות החברה. הפסקת פעילות מועדון הלקוחות על ידי החברה תאפשר לחבר המועדון לממש את ההטבות עד סוף התקופה בה הוחלט על סיום פעילות מועדון הלקוחות;

(3)     החברה הודיעה לחבר בכתב על ביטול החברות והפקעת זכות הנובעת מחברות במועדון, ככל שחבר המועדון פעל בניגוד להוראות תקנון זה או עשה שימוש לרעה בחברותו במועדון הלקוחות. הודעה על ביטול החברות כאמור תימסר לחבר המועדון בכתב, וביטול החברות ייכנס לתוקף לאחר יום עסקים ממועד הודעה כאמור.

ג.        למען הסר ספק, חבר מועדון אשר ביטל את חברותו במועדון הלקוחות ימשיך לקבל מהחברה מעת לעת דברי פרסומות ישירים (לרבות חומר פרסומי), אלא אם הודיע כי אינו מעוניין בכך בהתאם להוראות בסעיף 8 להלן.

ד.      חבר המועדון אשר ביטל את החברות במועדון הלקוחות בתוך 14 ימים מיום שהצטרף למועדון כאמור בסעיף 3 לעיל, יהא זכאי להחזר מלוא דמי החבר, ובלבד שלא עשה שימוש בהטבות שניתנות במסגרת החברות במועדון, והכל בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 או תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010, ובהתאם לאופן בו שולמו דמי החבר במקור על ידי חבר המועדון. מובהר, כי ביטול החברות במועדון לאחר 14 יום ממועד ההצטרפות לא תזכה את החבר בהשבת דמי החבר.

5.       הטבות לחברי המועדון

א.      החברות במועדון והזכאות להטבות הניתנות לחבר מועדון תיכנסנה לתוקף החל ממועד ההצטרפות למועדון, ובהתאם למפורט בתקנון זה, ועמידתו בתנאים המפורטים לעיל.

ב.      חברי המועדון ייהנו מן ההטבות הבאות:

(1)     הנחה קבועה בשיעור של 10% ממחיר המחירון של מוצרי החברה במעמד הקנייה בחנויות החברה, למעט מוצרים הנמצאים בקטגוריית היינות;  

(2)     הנחה קבועה בשיעור של 5% ממחיר המחירון במעמד הקנייה למזמינים באתר (בנוסף להנחה הניתנת במסגרת סעיף קטן (1) לעיל);

(3)     גישה לאתר המועדון - אזור מתנות ייעודי באתר האינטרנט של החברה עבור חברי מועדון הלקוחות. שם יופיעו מגוון מוצרים במחירים משתנים, על פי מבצעים שיוצעו בלעדית עבור חברי המועדון. הכניסה לאתר המועדון תהייה באמצעות קישור מדף האתר, וזיהוי הלקוח באמצעות הקלדת תעודת הזיהוי של חבר המועדון;

(4)     הפתעה בתאריך החשוב - מתנה שתינתן למימוש על ידי חבר המועדון בארבעת התאריכים החשובים שבחר בעת ההצטרפות למועדון, או כפי שעודכנו במרשמי החברה על ידי חבר המועדון מעת לעת. המתנה תינתן למימוש בתוך שלושים יום ממועד קבלתה באחד מחנויות החברה או באתר האינטרנט בכפוף להצגת קוד המתנה שישלח אל חבר המועדון;

(5)     Surprise & Delight - הטבה משתנה בכל חודש קלנדרי, לפי קביעת החברה. פרסום ההטבה ייעשה באתר האינטרנט של החברה ובחנויות החברה.

ג.        בנוסף, חברי המועדון ייהנו מעדכונים שוטפים לגבי ימי מכירות ומבצעים, הגעת קולקציות מוצרים חדשה ומבצעים אחרים - הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. 

ד.      מימוש ההטבות הניתנות לחברי המועדון מותנה בציון שם החבר וכן פרט מזהה נוסף, כגון מספר תעודת הזהות של חבר המועדון או מספר טלפון נייד, לפי דרישת החברה.

ה.      החברה תהא זכאית לשנות את שיעור ההנחות המפורטות לעיל, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

ו.        החברה שומרת לעצמה את הזכות לתת הטבות נוספות לכלל חברי המועדון או לחלק מהם, לפי שיקול דעתה הבלעדי. בהתאם, החברה אינה מתחייבת לתת את אותן ההנחות לכלל חברי המועדון, והיא רשאית להחליט כיצד יינתנו הטבות לחברי מועדון הלקוחות, לרבות באמצעות קביעת חנויות מסוימות מבין החנויות המופעלות על ידה או עבורה, באמצעות אתר האינטרנט בלבד או בכל דרך אחרת, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי.

ז.       החברות במועדון אינה מאפשרת כפל מבצעים, הטבות או הנחות נוספות.

6.       אחריות

א.      החברה לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם למי מן החברים, או כל אדם אחר, עקב או במשך החברות במועדון, מימוש ההטבות שניתנות במסגרתו או שימוש במוצרי החברה, וזאת מעבר לאחריות המוטלת עליה על פי דין.

ב.      אלא אם כן צוין אחרת, החברה אינה מעניקה הנחות, הטבות או מתנות נוספות לחברי המועדון מלבד המצוין בתקנון זה.

ג.        באחריות חבר המועדון לעדכן את החברה (בין היתר באמצעות חנויות החברה או באתר האינטרנט) בכתב לגבי שינוי בפרטיו, על מנת לאפשר למועדון להמשיך וליידעו בדבר מבצעים והטבות. החברה או מי מטעמה לא יהיו אחראים לאי-קבלת הטבה, הודעה או כל דבר הנובע מאי עדכון פרטי החבר במועד או מכל סיבה אחרת.

7.        הגנת הפרטיות

א.      בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א - 1981, חבר המועדון מאשר, כי ידוע לו והנו נותן הסכמתו המפורשת לכך:

(1)     שהפרטים אותם מסר בטופס ההצטרפות הינם נכונים ומדויקים;

(2)     הפרטים נמסרו על ידו מרצונו החופשי;

(3)     ידוע לו כי לא חלה עליו כל חובה חוקית למסור נתונים כאמור.

ב.      כמו כן, בהצטרפות למועדון הלקוחות מסכים חבר מועדון:

(1)       להיכלל במאגר המידע של החברה, והחברה תהא רשאית לעשות בנתונים שנמסרו על ידי חבר המועדון שימוש, בין היתר, למטרות הבאות: אספקת שירותים פיננסיים, גבייה, דיוור ישיר ויצירת קשר, הנפקת תעודות אלקטרוניות, מחקר, מתן שירות לקוחות, ניהול מאגר מכוח חובה בדין, ניהול מועדון לקוחות, ניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות וכן שירותי דיוור ישיר.

(2)       לקבל מאת החברה דבר פרסומת על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008 (להלן: "החוק").

חבר מועדון אשר אינו מסכים לכך יידרש להודיע על כך בכתב לחברה. כמו כן, חבר מועדון יהיה רשאי בכל עת לחזור בו מהסכמתו כאמור על ידי משלוח הודעת סירוב לחברה בכתב או בדרך בה שוגר אליו חומר פרסומי ו/או שיווקי כאמור.

(4)     מבלי לגרוע מהאמור, חבר המועדון מודע ומסכים לכך שהחברה תהא רשאית לבצע, מעת לעת, שיתופי פעולה עם גופים מסחריים בתחומים מגוונים, ובמסגרת אותם שיתופי פעולה ו/או הסכמים אחרים תמסור החברה לאותם גופים את פרטי חברי המועדון ונתוניהם, על מנת שאותם גופים יציעו לחברי המועדון הצעות שונות בתחומים שונים, בכפוף להוראות הדין. חבר המועדון רשאי בכל עת להתנגד להעברת פרטיו ו/או נתוניו לצדדי שלישיים באמצעות משלוח הודעה לחברה, ובמקרה כאמור ימחק שמו מהרשימה אשר תועבר לאותם גופים מסחריים.

(5)     כל חבר מועדון זכאי על פי חוק לעיין בפרטיו הרשומים במאגר המידע, לבקש לתקן את הרישום, לבקש הסרתו מרשימת הדיוור או לבקש את מחיקתו מהמאגר. חבר מועדון שברצונו לעשות כן ישלח הודעה על כך בדואר רשום או דואר אלקטרוני לחברה, לפי פרטי יצירת הקשר המופיעים מטה, ופרטיו יתוקנו או יוסרו מרשימת הדיוור או מרשימת מקבלי החומר הפרסומי, הכול לפי העניין. מובהר כי אי משלוח הודעה כאמור תחשב כהסכמה להיכלל ברשימת תפוצה לצורך קבלת דבר פרסומת. עם זאת, חבר המועדון רשאי, כאמור, לבקש הסרה בכל עת.

(6)     מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי החברה רשאית להעביר מידע אודות חברי מועדון הלקוחות בהתאם להוראות של כל גוף שלטוני או שיפוטי מוסמך.

8.       שונות

א.      אמצעי ההתקשרות עם החברה הם כדלקמן:

כתובת משרדי החברה: טוליפמן 7 ראשל"צ

מספר טלפון לשירות לקוחות: 03-9541700

מספר פקס:03-9507529

כתובת דואר אלקטרוני: sherut@zer4u.co.il

כתובת למשלוח דואר: ת.ד.8512 ראשל"צ מיקוד 7518302

ב.      דיני מדינת ישראל יחולו על התנאים ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, התנאים יפורשו על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליהם תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בת"א-יפו בלבד.

ג.        החברה רשאית להמחות את זכויותיה וחובותיה, בכל עת, לרבות לפי תקנון זה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה על פרסום דבר ההמחאה כאמור.

ד.      רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות באתר יהוו ראיות לכאורה לנכונות הפעולות.

ה.      החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מסלול המועדון, התנאים לחברות במועדון, לשנות את תקופת החברות או להפסיקה, לשנות את רשימת ההטבות שעומדות לחלוקה לחברי המועדון, שווי ההטבות וכן לנקוט בכל פעולה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה מוקדמת מתאימה תימסר לחברי המועדון באמצעות הודעות בכתב בחנויות החברה ובאתר החברה ובכל אמצעי אחר שתמצא החברה לנכון, לפי שיקול דעתה. החל ממועד שינוי התקנון בפועל, יחייב הנוסח החדש, ובלבד שלא תיפגענה זכויות שנצברו בידי חברי המועדון עד למועד שינוי התקנון. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי החברה והמפורסם באתר האינטרנט של החברה.

ו.        תקנון זה עדכון לאחרונה ביום: 1 אוגוסט, 2017.

****